2014 - Nájomný bytový dom

Kategória: Bytové domy
Názov stavby: Nájomný bytový dom
Miesto stavby: Vyhne
Rok: 2014

Prestavovaná budova súpisné č.444 bola daná do užívania v roku 1614. V roku 1931 vyhorela. Po komplexnej rekonštrukcii v roku1931 bola využívaná ako obecný úrad. V rokoch 1965 a 1985 boli na objekte priebežne vykonávané udržiavacie práce,  hlavne na prvkoch krátkodobej životnosti. V roku 1972 bola k budove pristavaná dielňa – garáže.
Hlavný objekt má historickejší ráz, ktorý ale postupnými úpravami a prestavbami stratil na jednoliatosti a kvalite. Celková koncepcia výstavby v tejto časti obce Vyhne je rozdelená na dva smery, na jednej strane  klasická vidiecka architektúra so šikmými strechami a historizujúcimi prvkami na strane druhej jednoduché hmoty s plochými strechami výstavby z obdobia socializmu.
Riešený objekt má v súčasnosti dve nadzemné podlažia a povalu. Objekt má pôdorysný tvar L, pričom najstaršia je severozápadná časť tvaru L. Spolu s objektom garáže tak tvorí z troch strán uzavreté nádvorie slúžiace ako hlavný vstupný priestor. Všetky komunikácie pôvodnej budovy sú orientované do tohto nádvoria.  Na celom objekte sú relatívne veľké pôvodné dverné a okenné otvory. V spomínanej najstaršej časti je v jednej miestnosti klenbový strop. V ostatných priestoroch celého objektu je strop rovný, konštrukčne riešený ako drevený trámový. Strecha je šikmá sedlová, v SZ časti valbová.  Stavba je vo všeobecnosti v zlom technickom stave. Výnimkou sú nosné konštrukcie, predovšetkým na 1.NP s ktorých využitím návrh prestavby počíta.
Nadväzujúca stavba garáže je jednopodlažná, obdĺžnikového pôdorysného tvaru s plochou strechou. Stavba je tiež v zlom technickom stave a či už funkčne alebo konštrukčne sa do koncepcie návrhu nehodí. Návrh počíta s jej odstránením.
             Architektonické riešenie prestavby objektu síce počíta s odstránením väčšej časti objektu, vrátane kompletného odstránenia garáže, ale zároveň vytvára koncepčne ako aj hmotovo podobné riešenie. Pôvodná hmota tvaru L bude nad zachovaným 1.NP nanovo vystavaná, pričom sa počíta aj s plnohodnotným využitím podkrovia. Keďže nebude nutné používať tak masívne konštrukcie ani opakovať nadmernú výšku jednotlivých podlaží, výška objektu bude nižšia a budova tak lepšie zapadne do okolia.
Na mieste garáže je navrhnutá druhá, konštrukčne oddilatovaná hmota, ktorá bude mať tiež dve podlažia a plnohodnotné obytné podkrovie. Hmota je kolmá na hlavnú hmotu tvaru L a vytvára tak spomínané nádvorie, ktoré taktiež kopíruje riešenie pôvodného objektu a nadväzujúcej garáže. Opäť sú všetky hlavné komunikácie v objekte sústredené do tohto nádvoria z ktorého je aj hlavný vstup do objektu.
Hlavná hmota tvaru L má novú sedlovú strechu, ktorá sa napája na vyššiu sedlovú strechu kolmej hmoty. Poukazuje sa tým aj na výrazové  oddelenie pôvodných objektov. Obe hmoty sú ale zároveň prepojené materiálovým a farebným riešením ako aj členením fasád a použitím rovnakých pultových vikierov v podkroví. Farebné a materiálové riešenie fasád je jednoduché. Okenné a dverné otvory sú umiestňované s prihliadaním na zachovanie jednoduchej formy. Farebne sú použité ako základ biela farba na nadstavanej hmote na zachovaným 1.NP objektu bývalého obecného úradu. Sivá farba prepája 1.NP pôvodného objektu s navrhnutou druhou hmotou na mieste garáže. Farebné riešenie je ozvláštnené kombináciou troch odtieňou žlto-oranžovej farby na SZ a JV fasáde v miestach štítových stien. Tieto miesta sú aj olemované vystupeným murivom ako aj presahom strechy. Vytvára sa tak dojem otvorenej hmoty, čo vhodne komunikuje s jednoduchosťou a uzavretosťou výrazu oboch hlavných hmôt.