2015 - Súbor nájomných bytových domov

Kategória: Bytové domy
Názov stavby: Súbor nájomných bytových domov
Miesto stavby: Poprad
Rok: 2015

Riešená lokalita sa nachádza v JZ časti mesta Poprad, časť JUH 3 a Verty. Táto časť mesta je z
hľadiska funkcie určená na bytové domy a zodpovedajúcu občiansku vybavenosť. V súčasnosti sa tu
nachádzajú predovšetkým blokové zoskupenia 9-podlažných panelových bytových domov. Územie riešené
touto urbanisticko architektonickou štúdiou sa nachádza na Z od spomínanej lokality. Toto územie je rovinaté,
bez vysokej zelene a je určené na rozvoj bytovej výstavby a individuálnej bytovej výstavby. Postupne smerom
na Z by mala klesať hustota bytov ako sa aj zjednodušovať ich forma.
Hlavnou dopravnou komunikáciou v území je ulica Ludvíka Svobodu vedúca z V na Z a prechádzajúca
do ul.Suchoňova v smere S-J. V predpokladanom smere rozvoja na Z počíta návrh s predĺžením ul.Ludvíka
Svobodu ďalej na Z s dodržaním kolmosti na ul.Suchoňova. Ulica Suchoňova predstavuje taktiež dôležitú
dopravnú komunikáciu ako aj dôležitú kompozičnú os pri navrhovaní ďalšej výstavby smerom na Z. Forma
existujúcej zastavby vytvára vnútrobloky, zároveň je delená dopravnými ako aj kompozičnými osami tvorenými
ulicami Šoltésovej, Podjavorinskej a Novomeského.
Urbanistické riešenie návrhu nájomných bytových domov reaguje na spomínané skutočnosti,
komunikačné a kompozičné súvislosti. Návrh počíta s vytvorením komunikačno-kompozičnej osi rovnobežnej s
ul.Suchoňova ako hlavnej osi návrhu. Prepojenie s ul.Suchoňova ako ja rozbitie vzniknutej plochy na blokové
časti nastane vytvorením kolmých osí pokračovaním spomínaných ul.Šoltésovej, Podjavorinskej a
Novomeského, taktiež spomínaným predĺžením ul.Ludvíka Svobodu ako hlavnej tepny v uvažovanom rozvoji
tejto časti smerom na Z. Vytvorením tejto základnej komunikačno-kompozičnej siete sme rozdelili územie na tri
bloky. V každom z týchto blokov je navrhnutých 96 bytov, zodpovedajúcich minimálne 159 parkovacích státí a
330 m2 priestorov na prenájom. V rámci jednotlivých blokov sú navrhnuté tri bytové domy. Jeden bytový dom so
48 bytovými jednotkami a dva s 24 bytovými jednotkami. Bytový dom 48 je pozdĺžne orientovaný v smere S-J
pričom byty sú orientované na Z resp. V. Tieto bytové domy reagujú svojim hmotovým riešením na existujúcu
pozdĺžnu orientáciu panelových bytových domov. Naopak svojou dĺžkou 51,5 m a výškou 5 podlaží pôsobia
menšie a dodržuje tak ideu rozvoja menšej formy bytovej výstavby smerom na Z. Tá je aj ďalej na Z podporená
dvoma obejktmi Bytových domov 24 pre každý blok. BD 24 sú navrhnuté kompozične kolmé na BD 48,
orientované v smere Z-V. Jednotlivé byty sú orientované na Z, J resp.V. Forma umiestnenia jednotlivých
objektov v rámci blokov ako aj hlavné kompozičné osi vytvárajú množstvo priehľadov ale zároveň aj pocit
vnútroblokov. Priehľady sú smerované predovšetkým na Vysoké Tatry na SZ. Bytové domy sú samozrejme
určené predovšetkým na bývanie. BD 48 ale aj BD24 majú na prízemí okrem domového vybavenia priestory
určené na prenájom. V priestoroch je možné využiť na administratívu prípadne prevádzku občianskej
vyabvenosti a služieb zlúčiteľnú s primárnou funkciou bývania. Tieto priestory sú orientované predovšetkým na
hlavnú komunikačnú a kopozičnú os ul. Suchoňova, ktorú kopíruje aj cyklistický chodník podporujúci dôležitosť
kompozičnej osi ul.Suchoňova. Čiastočne sú priestory na prenájom umiestnené aj v Z časti BD24.
Samozrejmosťou sú parkovacie státia, ktorých počet vychádza z jednotlivých bytových domov a priestorov na
prenájom. V priamej nadväznosti na bytové domy sú nezastavané priestory určené na zazelenenie trávou
prípadne nízkou a strednou zeleňou, tiež sú to navhrnuté detské ihriská, preliezky prípadne športoviská.
Architektúra navrhnutých bytových domov vychádza predovšetkým zo spomínaných súvislostí s
ubanistickým riešením územia. Ďalej z požadovaného množsta bytových jednotiek a z možnej variácie 24 resp.
48 bytov. Výrazovo vytvárajú bytové domy, predovšetkým tvarom jednotlivých hmôt ako aj tvarom striech,
medzistupeň medzi 9 podlažnými panelovými bytovými domami s plochými strechami a uvažovanými nižšími
bytovými domami prechádzajúcimi do IBV. Tvary striech bytových domov sa snažia, predovšetkým v hlavných
priehľadoch komunikovať so siluetou Vysokých Tatier. Hmotovo sú budovy členené, tiež sú navrhnuté balkóny
resp. loggie. Farebné a materiálové riešenie je jednoduché, použité sú hlavne biela a sivá ozvláštnené o menšie
farebné plochy.