2016 - Rekreačný dom

Kategória: Občianske stavby
Názov stavby: Rekreačný dom
Miesto stavby: Donovaly
Rok: 2016

Navrhovaný objekt ubytovacieho zariadenia svojím architektonickým výrazom vychádza predovšetkým zo svojej funkcie zároveň sa snaží komunikovať s okolitou architektúrou ako aj s okolitou krajinou. Navrhovaný objekt tvorí jedna hlavná hmota a menšia hmota garáže. Stavba má dve nadzemné a jedno podzemné podlažie. Stavba svojím hmotovým riešením pracuje s mierne svahovitým terénom klesajúcim smerom na juh až juhovýchod kde sa otvára panoráma kotliny. Hlavná juhovýchodná fasáda je orientovaná do tejto kotliny a svojou otvorenosťou podporuje a maximálne využíva spomínaný výhľad a kontakt s prírodou. Spomínaná juhovýchodná fasáda je hlavným akcentom stavby. Je riešená ako maximálne otvorená s prístupom pre všetkých návštevníkov zariadenia. Sú to umiestnené spoločenské a školiace miestnosti ako aj maximum obytných izieb. Presklená fasáda prechádza cez dve podažia a vytvára tak na 2.NP prvok galérie, ktorý podporuje dôležitosť tohto priestoru. Na 1.NP je z juhovýchodu prístupná terasa, mierne vykonzolovaná, ktorá jednak podporuje orientáciu celej stavby a plní aj ochrannú funkciu nad 1.PP. Na 1.PP sú taktiež navrhnuté dva východy do exteriéru na JV strane, pričom v tejto úrovni je navrhnutá zarovnaná zatrávnená plocha vhodná na okrasné rastliny a zeleň, samozrejme vyhovujúce regulatívom a územnému plánu. Na 2.NP sú navrhnuté tri balkóny, dva tvaru L orientované na JV a JZ resp. JV a SV, jeden balkón jeden ešte na JZ strane.
Stavba má polvalbovú strechu orientovanú v smere JZ-SV s dvoma výraznými vikiermi. Vikier na JV vytvára vystúpenú hmotu spomínanej presklenej fasády. Presahy striech sú navrhnuté výraznejšie, jednak z estetického hľadiska podporujúceho štýl stavby ako aj z hľadiska funkčného keďže prekrývajú aj spomínané balkóny.
Materiálovo je stavba riešená do prírodného štýlu s použitím predovšetkým horizontálne orientovaného drevoplastového obkladu a obkladu z prírodného kameňa. Na viacerých miestach sú viditeľné drevené konštrukcie krovu. Rámy výplňových konštrukcií sú farby imitácia dreva a podporujú tak celkový štýl stavby.