2017 - Rodinný dom V

Kategória: Rodinný dom
Názov stavby: Rodinný dom V
Miesto stavby: Záhorská Bystrica
Rok: 2017

Architektonické riešenie navrhovaného RD je výrazne ovplyvnené typom, orientáciou a tvarom pozemku a tiež regulatívmi určenými v záväzných urbanistických parametroch stanovených ÚP hl.mesta SR Bratislava z r.2007.
Hlavnou ideou stavby je súlad s existujúcim terénom, vhodné umiestnenie, výškové osadenie na pozemku a orientácia na svetové strany resp. výhľady na okolie . Samozrejme s maximálnym zapracovaním požiadaviek investora na funkčno-prevádzkové ako aj vizuálne vlastnosti návrhu. Stavba je architektonicky jednoduchá typovo vhodne reagujúca na svoje umiestnenie v danej lokalite.
Navrhovaný objekt SO-01 - Rodinný dom sa skladá z 3 funkčných celkov. Tomu je prispôsobená aj skladba hmôt. Vstupno-technickú časť prezentuje jednopodlažná pozdĺžna hmota rovnobežná s dopravnou komunikáciou prechádzajúcou pred pozemkom. Hmota je poňatá jednoducho, ozvláštňuje ju zapustený vstup do RD a garáže, ktorý je materiálovo zvýraznený. Na hmote sú použité vertikálne orientované okná so šírkou podľa druhu miestnosti v ktorej sú navrhnuté. Na vstupnú časť nadväzuje denná časť. Denná časť je osadená o 900 mm nižšie voči vstupnej časti. Tento výškový posun reaguje na tvar terénu, zároveň vytvára zaujímavé členenie priestoru v interiéry, väčšia svetlá výška je tiež vhodná pre otvorený priestor dennej časti. Denná časť sa smerom do exteriéru otvára veľkými výplňovými konštrukciami vrátane rohového osadeného na SV rohu budovy. Vstupno-technická a denná časť navzájom tvoria spojenú hmotu tvaru "L". Tvar písmena "L" vytvára vo vnútornom rohu súkromnú zónu orientovanú na V. V tejto zóne je navrhnutá terasa a bazén. Pravidelná obdĺžniková hmota poschodia je voči prízemiu ustúpená na cca 50% plochy. Je umiestnené čiastočne nad hmotou vstupnej a čiastočne dennej časti. Pozdĺžne je orientovaná v prevládajúcom smere stavby JZ-SV. Jednoduchá hmota je ozvláštnená výplňovými konštrukciami orientovanými primárne do terasy vo vnútornom rohu "L" t.j. smerom na SV-JV. Hmota poschodia je tiež zvýraznená materiálovým riešením, komunikujúcim s materiálovým riešením zapusteného vstupu do RD.           
Pred vstupom do RD je navrhnutý prístrešok slúžiaci pre ochranu odstavených vozidiel ako aj pre ochranu vstupu pred zlými poveternostnými podmienkami. Prístrešok je tiež navrhnutý na SV strane budovy pri východe z obývacej izby na terasu. Naň nadväzuje krátka markíza vystupujúca z JV fasády dennej časti. Čiastočné prestrešenie terasy na 2.NP prístupnej zo spálne rodičov je navrhnuté rovnakým konštrukčným a materiálovým riešením ako prístrešky na prízemí. 
Materiálové a farebné riešenie je jednoduché a snaží sa podporiť už existujúcu formu hmôt a členenie fasád. V rámci návrhu je použitý omietkový systém - imitácia pohľadového betónu na prízemnej hmote vstupno-technickej časti. Na dennej časti je navrhnuté biela škrabaná omietka. Hmota poschodia je kompletne riešená dreveným obkladom vo forme kompozitných fasádnych dosiek. Spomínaný obklad je použitý tiež na zvýraznenie vstupu do RD. Sokel celej stavby je navrhnutý z mozaikovej omietky tmavosivej farby. Výplňové konštrukcie majú farbu rámu a plných častí navrhnutú antracit, alt. tmavosivej farby. Oplechovania, parapety a klampiarske prvky sú navrhnuté tmavosivej farby.