2019 - Polyfunkčný bytový dom

Kategória: Bytové domy
Názov stavby: Polyfunkčný bytový dom
Miesto stavby: Žarnovica
Rok: 2019

Navrhované riešenie pracuje s jestvujúcou budovou, snaží sa z nej zachovať čo najviac s prihliadnutím predovšetkým na dosiahnutie požadovanej funkčnosti polyfunkčného bytového domu. Návrh sa voči pôvodnému pôdorysnému tvaru budovy líši len minimálne. Obrys budovy mierne narastie po zrealizovaní zateplenia fasád. Najväčšiu zmenu pôdorysného tvaru stavby predstavuje prístavba vstupu do budovy s druhým schodiskom zo strany areálu.
Prízemie, pôvodne tvorené viacerými menšími miestnosťami v časti administratívnej budovy a väčšími otvorenými priestormi v časti dielní bude zosúladené do väčších otvorených nebytových priestorov, ktoré sú navrhnuté na budúce užívanie pre administratívu resp. služby so vstupom z exteriéru. Tejto funkcii zodpovedá aj architektonický výraz parteru. Na fasádach boli navrhnuté väčšie presklené plochy, vstupy do prevádzok resp. výklady. Rozdielna funkčnosť parteru bola zvýraznená aj farebne. Špecifická časť prízemia sa nachádza v JV časti stavby v miestach bývalých garáží. Tu sú navrhnuté priestory domového vybavenia, ale predovšetkým vizuálne aj funkčne dôležitý prejazd cez budovu konštrukčne tvorený ŽB skeletom a prepájajúci odstavné plochy v SV časti areálu s odstavnými plochami a dvorom v JV časti.
Pôvodná dvojpodlažná administratívna budova mala 2.NP využívané pre byty. Využitie ostalo zachované aj pri návrhu, taktiež bol zachovaný celkový tvar tohto poschodia. Menšie zmeny spočívajú v úpravách výplňových konštrukcií. Navrhovaná nadstavba 3.NP v tejto časti budovy kopíruje 2.NP s malými rozdielmi vo výplňových konštrukciách hlavne na Z fasáde. Na východnej fasáde je v miestach loggii na 2.NP a 3.NP navrhnutý vizuálny prvok prepájajúci tieto loggie a zároveň obe podlažia. Hmota zložená z týchto dvoch obytných podlaží pôsobí akcentujúco čo podporuje výraz prevládajúcej funkcie bytového domu. Táto hmota, odlíšená od prízemia aj farebne, pokračuje v úrovni 2.NP nad zvyšok stavby, nad bývalé dielne a garáže pričom je výškovo mierne uskočená, keďže kopíruje zachované stropné konštrukcie dielní. Táto hlavná hmota je tvarovo aj farebne jednoduchá. Prvky, ktoré ju ozvláštňujú sú predovšetkým výplňové konštrukcie tvorené klasickými oknami, ale aj tzv. francúzskymi oknami zabezpečujúcimi východ na balkóny resp. loggie. Predsadené zavesené oceľové balkóny s priehľadným zábradlím sú výrazným prvkom architektonického výrazu tejto prestavby. 3.NP navrhnuté nad bývalými dielňami a garážami je výrazovo mierne potlačené. Vyplýva to jednak zo zmeny koncepcie bytov ako aj zo zámeru vizuálne rozbiť hmotu nadstavby. Táto časť je aj farebne odlíšená, pričom sú použité zapustené prvky loggií. V kombinácii s výrazom parteru tak vzniká vyrovnaná kompozícia celkového tvaru budovy.