2020 - Bytový súbor Terchovská

Kategória: Bytové domy
Názov stavby: Bytový súbor Terchovská
Miesto stavby: Bratislava
Rok: 2020

Architektonické riešenie stavby vyplýva z daností riešeného územia ako je tvar pozemku jeho orientácia na svetové strany, umiestnenie územia v jestvujúcej zástavbe a iné. Hlavnou ideou je funkcionalita. Hmoty stavieb sú podriadené dispozičnému a funkčno-prevádzkovému riešeniu. Špecifickým prvkom je zdvihnutie úrovne prízemia o polozapustené podzemné podlažie garáží. Vzniká tak platforma predstavujúca pešiu zónu určenú pre obyvateľov bytového súboru. Umiestnenie a orientácia bytových domov vytvára určitý vnútroblok, ktorý spolu so spomínaným zodvihnutím prízemia voči jestvujúcemu terénu vytvára pocit súkromia. Jednotlivé vstupy na platformu však zároveň zabezpečujú dostatočné prevádzkové prepojenie s okolím. Platforma vo vnútrobloku slúži svojim doplnkovým vybavením ako prístrešok, detské a fitness ihrisko aj na trávenie voľného času. Ďalšou ideou návrhu bolo aj maximalizovanie množstva upravenej zelene v riešenom území.
Ako bolo spomínané, architektonické riešenie bytových domov bolo podriadené ich funkcionalite. Tento prístup vychádza aj z charakteru stavby ktorou je nájomný bytový dom, ktorý predstavuje stavbu jednak s obmedzeným rozpočtom a jednak aj stavbu pre ktorú je typická určitá uniformita resp. opakovateľnosť. Jednoduchá hmota bytového domu je doplnená vystupujúcimi hmotami vertikálnych komunikačných jadier prepájajúcimi jednotlivé podlažia vrátane ustupujúceho najvyššieho. Medzi týmito vertikálnymi hmotami je situovaný opticky zvýraznený hlavný vstup do bytového domu. Exponované fasády, pri BD "A" JV a pri BD "B" JZ majú otvorený výraz a predstavujú vizuálne najvýraznejšie časti stavieb. Otvárajú sa smerom do priestoru a vizuálne tak narúšajú jednoduchosť hlavnej hmoty. Pri oboch bytových domoch je na prízemí navrhnutý nebytový priestor určený pre zdieľané služby slúžiace obyvateľom územia. Tieto priestory sú situované v exponovaných pozíciách JV resp. SZ fasády. V týchto miestach je jednoduchosť hmoty opäť narušená zapustením a farebno-materiálovým riešením fasád. Zapustenie hmoty zároveň vytvára priestor na prepojenie resp. rozšírenie týchto prevádzok do exteriéru. Členenie jednotlivých fasád vychádza z dispozičného riešenia. Každý byt má navrhnutú zapustenú loggiu ktoré sú zvýraznené farebným riešením omietky ako aj zábradlia. Vytvára sa tak vertikálne prepojenie a narušenie jednotvárnosti fasády. Veľkosti a členenie výplňových konštrukcií vychádza z umiestnenia v rámci dispozície a podporuje deklarované uniformné riešenie.
Materiálové a farebné riešenie podporuje vzťahy jednotlivých hmôt a plôch ako aj celkovú ideu návrhu. Hlavná hmota je navrhnutá s bielou farbou omietky. Vertikálne hmoty komunikačných jadier ako aj soklové časti bytových domov sú sivé. Každý bytový dom má svoju typickú farbu ktorá je použitá vo viacerých odtieňoch na menších plochách fasád resp. na iných prvkoch ako zábradlia a deliace steny loggii. Rámy výplňových konštrukcií sú navrhnuté antracitovej farby. Viditeľné časti podzemného podlažia ktoré priamo nenadväzujú na fasády bytových domov sú navrhnuté s povrchovou úpravou pohľadového betónu. Z pohľadového betónu sú navrhnuté aj pridružené menšie stavby prístreškov, vjazd do podzemných garáží ako aj vybrané časti zábradlí platformy. Vstupy na platformu sú farebne označené podľa farebnosti bytového domu pri ktorom sa nachádzajú resp. majú tretiu farbu charakteristickú pre doplnkové stavby bytového súboru. V rámci návrhu celého súboru je vo veľkej miere navrhnutá zeleň, ktorá je použitá aj na vybraných miestach exteriérových priestorov platformy vo forme popínavých rastlín na konštrukcií zábradlia a podobne.