2022 - Zariadenie pre seniorov SENIORKA

Kategória: Občianske stavby
Názov stavby: Zariadenie pre seniorov
Miesto stavby: Zvolen
Rok: 2022


Navrhovaná stavba je definovaná ako zariadenie sociálnych služieb konkrétne ako zariadenie pre seniorov. Budova má primárne jedno, lokálne dve nadzemné podlažia a nie je podpivničená. Konštrukčne má budova stenový nosný systém lokálne stužený ŽB konštrukciami. Je zastrešená plochými strechami so ŽB stropnými doskami.

            Budova SO-01 má hlavný vstup situovaný vo východnom rohu na SV fasáde. Vstupuje sa do vstupnej haly v rámci ktorej je navrhnutá recepcia. Na vstupnú halu nadväzuje bufet, vďaka posuvnej stene a samostatnému vstupu schopná samostatnej prevádzke. Prevádzku bufetu tvorí odbytová časť na ktroú nadväzuje a exteriérový priestor v JV časti budovy, prevádzková časť a zázemie. Zo vstupnej haly je smerom na SZ prístupná administratívna zariadenia tvorené kanceláriami, zasadačkou,  kuchynkou a hygienou pre zamestnancov. Zo vstupnej haly je v tejto časti prístupné tiež schodisko vedú cena poschodie do časti administratívy prevádzkovateľa zariadenia. Tá v podstate kopíruje riešenie administratívy zariadenia pričom má navyše veľkú zasadaciu miestnosť.

            Zo vstupnej haly sa smerom na JZ chodbou prechádza do poloverejnej časti zdravotníckych služieb tvorenej prevádzkou ambulancie lekára so súvisiacimi priestormi čakárne, dennej miestnosti / šatne, hygieny lekára a v nadväznosti na chodbu a čakáreň umiestnenej kancelárie sociálneho pracovníka. V tejto funkčnej časti budovy sú navrhnuté aj toalety určené pre návštevníkov ambulancie, kancelárie soc.pracovníka a prevádzky bufetu a miestnosť upratovačky. Chodba vedúca zo vstupnej haly je zakončená dverami oddeľujúcimi spomínanú poloverejnú časť prevádzky od súkromnej časti ubytovaných klientov.

            Súkromná časť začína hlavnou chodbou vytvárajúcou komunikačný okruh okolo átria. Z chodby sú prístupné jednotlivé ubytovacie jednotky klientov na prízemí. Na prízemí je navrhnutých 28 ubytovacích jednotiek tvorených izbou s plochou cca 20 m2 a vlastnou kúpelňou. Ubytovacie jednotky sú situované vzhľadom na potrebu preslnenia hlavne na JV, JZ strane budovy. Vďaka navrhnutému átriu v ubytovacej časti bolo možné navrhnúť ďalšie ubytovacie jednotky orientované do spomínaného átria smerom na JZ ale aj na SV. Na hlavnú chodbu nadväzuje vertikálne komunikačné jadro tvorené evakuačným výťahom s rozmermi pre lôžko a schodiskom vedúcim na poschodie ubytovacej časti budovy. Na pochodí je pozdĺž hlavnej chodby vedúcej od komunikačného jadra smerom na SZ navrhnutých 12 ubytovacích jednotiek rovnakého typu ako na prízemí, orientovaných smerom na JZ resp. na SV do spomínaného átria. Spolu je tak v budove navrhnutých 40 ubytovacích jednotiek. Átrium v ubytovacej časti slúži okrem preslnenia centrálne situovaných ubytovacích jednotiek aj na kontrolovaný pobyt ubytovaných klientov v exteriéri. V átriu je navrhnuté parková úprava zelene vrátane troch stromov.

            Pri vertikálnom komunikačnom jadre sú na  prízemí ako aj na poschodí navrhnuté príručné sklady a miestnosť upratovačky. Súčasťou priestorov zabezpečujúcich priamu prevádzku ubytovacej časti sú strategicky umiestnené dve miestnosti sestier s vlastnou hygienou a dekontaminačná miestnosť. V SV časti ubytovacej časti v nadväznosti na druhé menšie átrium je navrhnutá spoločenská miestnosť a kaplnka, ktoré sú navzájom prepojiteľné, zároveň je z nich možný východ do spomínaného átria. Celodenná strava je podávaná v miestnosti jedálne umiestnenej v S rohu ubytovacej časti. Jedáleň je rovnako ako susediaca spoločenská miestnosť orientovaná do menšieho átria s možnosťou stravovania v exteriéri pod prístreškom. Na odbytovú časť jedálne nadväzuje výdaj jedla ako aj umývanie bieleho riadu. V blízkosti jedálne a spoločenskej miestnosti sú navrhnuté pohotovostné toalety. Súčasťou služieb poskytovaných klientom priamo v ubytovacej časti sú terapie tvorené miestnosťami telocvične a miestnosťami balneoterapie orientované smerom na JV do záhrady. Z ubytovacej časti sú navrhnuté tri východy vedúce mimo budovu. Umiestnenie východov rešpektuje požiadavka požiarnej ochrany budovy zároveň dva z nich slúžia ako východ do záhrady.

            Technické zázemie budovy je situované na SZ strane budovy a čiastočne aj na jej SV strane. V S rohu budovy je navrhnutý vstup určený pre zamestnancov. Vstupuje sa do hlavnej chodby zamestnancov vedúcej smetom na JZ. Z hlavnej chodby je v blízkosti vstupu navrhnutá chodba vedúca smerom na JV ktorá prepája technické zázemie budovy s administratívou zariadenia. Pozdĺž chodby sú navrhnuté priestory šatní zamestnancov rozdelené na najväčšiu šatňu ženy s príslušnou hygienou a menšími šatňami mužov a kuchyne. V tejto časti sú navrhnuté aj toalety pre zamestnancov strategicky prístupné z hlavnej chodby. Posledný priestor v tejto časti technického zázemia prevádzky je jedáleň / denná miestnosť zamestnancov. Jedáleň je prístupná z hlavnej chodby zamestnancov a je funkčne prepojené s jedálňou pre ubytovaných pričom má spoločný výdaj jedla aj umývanie bieleho /stolového/ riadu. V blízkosti vstupu je navrhnuté schodisko vedúce na poschodie do časti ubytovania zamestnancov tvorenej tromi jednoizbovými bytmi. Ubytovanie zamestnancov je prepojené chodbou s administratívnymi priestormi prevádzkovateľa zariadenia. Hlavná časť technického zázemia nachádzajúca sa na SZ strane prízemia budovy začína postupne od vstupu zamestnancov prevádzkou kuchyne s kapacitou do 300 jedál zabezpečujúcou prípravu stravy pre ubytovaných, zamestnancov a v prípade záujmu aj na rozvoz. Po prevádzke kuchyni nasleduje smerom na JZ kotolňa, rozvodňa NN, serverovňa a prevádzka práčovne. Súčasťou technického zázemia sú aj skladové priestory a dielňa, prístupné cez menšie chodby z hlavnej chodby ubytovacej časti.